Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zielinie
  • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Projekt Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno-Pedagogiczne

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w realizacji projektu pn. POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNE współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

 W ramach grantu szkoła zaproponowała uczniom następujące formy wsparcia:

  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z edukacji polonistycznej.
  2. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego.
  3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki.
  4. Zajęcia logopedyczne.
  5. Zajęcia rozwoju kompetencji emocjonalnych.

Na bieżąco niwelowane są trudności w nauce wynikające z niższej kondycji psychicznej uczniów spowodowanej pandemią, a także wzmacnianie pozytywnych emocji i poczucia własnej wartości. Uczniowie doskonalą umiejętność pisania i czytania, poprawnej wymowy.

Podsumowanie projektu „ Pomorze Zachodnie” w ramach wsparcia psychologiczno – pedagogicznego.

Realizacja projektu polegała na wsparciu uczniów poprzez   zaj. dyd- wyr. polonistyczne dla klasy II -9h ., zaj.dyd- wyr.z  matematyki – 24 h, logopedii – 23 h, zajęć rozwoju kompetencji emocjonalnych – 15 h, zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z języka polskiego – 7 h. Grant jest realizowany na bieżąco dla 34 uczestników. Wszystkie zajęcia prowadzone były przez specjalistów. Wsparciem objętych zostało 34 uczniów – 18 K i 16 M- zgodnie z przeprowadzonymi diagnozami i wywiadami. Zajęcia dostępne są dla osób z opiniami PPP, orzeczeniami PPP. Przy rekrutacji przestrzegano zasady równości kobiet i mężczyzn.

Zajęcia prowadzone były zgodnie z celami  zapisanymi we wniosku. Na bieżąco niwelowane były  trudności w nauce wynikające z niższej kondycji psychicznej uczniów, a także wzmacnianie pozytywnych emocji i poczucia własnej wartości. Uczniowie doskonalili umiejętność pisania i czytania, poprawnej wymowy.

 Nastąpił postęp w utrwalaniu pamięciowym zasad ortograficznych i stosowaniu ich w praktyce. W umiejętnościach poprawnego rozwiązywania zadań testowych. Utrwalono wiadomości i umiejętności gramatyczne z koniugacji czasownika i deklinacji rzeczownika. Dzieci samodzielnie pracują z tekstem.

Poprawiła się technika czytania. Potrafią samodzielnie redagować krótkie i długie wypowiedzi pisemne wymagane w programie nauczania. Diagnoza końcowa logopedyczna wykazała mowę prawidłową. Wszystkie dzieci usprawniły układ oddechowy, wyćwiczyły koncentrację uwagi, rozwinęły umiejętności percepcyjne, wzrokowe, czuciowe i słuchowe.

Oprócz tego wyrobiły umiejętność komunikowania własnych potrzeb, wzbogaciły zasób słownictwa. Dzięki zajęciom zaburzenia emocjonalne zostały w większości zniwelowane, uległy znacznej poprawie. Uczniowie nabyli nowe doświadczenia, które pozwalają lepiej funkcjonować w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi i lepiej radzić sobie z problemami emocjonalno- społecznymi. Dzieci posiadają umiejętność panowania nad emocjami, wyrażania i zrozumienia ich, nabyli kompetencje komunikacyjne. Założenia przyjęte zgodnie z programem zajęć na etapie planowania zostały osiągnięte.