Przejdź do treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa
im. Jana Pawła II w Zielinie
 • Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Procedury na wypadek zagrożeń

Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika do szkoły

aktywny strzelec

 • Jeżeli nie miałeś szansy na ucieczkę, ukryj się, zamknij drzwi na klucz (zabarykaduj się).
 • Wycisz i uspokój uczniów.
 • Zaopiekuj się uczniami, którzy potrzebują pomocy.
 • Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony.
 • Poinformuj policję wysyłając informację tekstową - SMS o zaistniałej sytuacji
 • Zasłoń okno, zgaś światło.
 • Nie przemieszczaj się.
 • Bądź poniżej linii okien, zejdź ze światła drzwi.
 • Zejdź z linii strzału, połóż się na podłodze.
 • Jeżeli padną strzały, nie krzycz.
 • Nie otwieraj nikomu drzwi.
 • W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia podejmij walkę, która może być ostatnią szansą na uratowanie życia

Bezpośredni kontakt z napastnikami, którzy dążą do przejęcia kontroli nad szkołą.

 • Wykonuj bezwzględnie polecenia napastnika
 • Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste, np.: telefon Poinformuj, że nie możesz wykonać jakiegoś polecenia.
 • Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego.
 • Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika.
 • Nie zwracaj na siebie uwagi.
 • Nie lekceważ napastnika i nie bądź agresywny.
 • Nie oszukuj terrorysty.
 • Uspokój uczniów, zawsze zwracaj się do nich po imieniu.
 • Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami.
 • Pytaj zawsze o pozwolenie, np. gdy chcesz się zwrócić do uczniów.
 • Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorysty.

W przypadku działań antyterrorystycznych

 • Nie uciekaj z miejsca zdarzenia, nie wykonuj gwałtownych ruchów – możesz zostać uznany za terrorystę.
 • Nie próbuj pomagać służbom ratowniczym, dyskutować z nimi.
 • Połóż się na podłodze, trzymaj ręce z otwartymi dłońmi najlepiej na wysokości głowy.
 • Słuchaj poleceń i instrukcji grupy antyterrorystycznej, poddawaj się jej działaniom.
 • Nie trzyj oczu w przypadku użycia gazów łzawiących.
 • Pytaj o pozwolenie zaopiekowania się swoimi uczniami.
 • Odpowiadaj na pytania funkcjonariuszy.
 • Bądź przygotowany na traktowanie ciebie jako potencjalnego terrorysty dopóki twoja tożsamość nie zostanie potwierdzona.
 • Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku.
 • Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych, zawsze istnieje ryzyko wybuchu lub pożaru.

Procedura postępowania na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego

Stwierdzenie podejrzanego pakunku

 • Odizoluj miejsce znajdowania się podejrzanego pakunku
 • Nie dotykaj, nie otwieraj i nie przesuwaj podejrzanego pakunku
 • Okryj pakunek w przypadku stwierdzenia wydobywania się z niego innej substancji (tylko jeżeli czas na to pozwala)
 • Poinformuj o stwierdzeniu pakunku osobę odpowiedzialną za uruchomienie procedury
 • Po usłyszeniu sygnału o podłożeniu ładunku wybuchowego rozpocznij ewakuację zgodnie z planem ewakuacji
 • Nie używaj telefonu komórkowego
 • Bezwzględnie wykonuj polecenia osoby kierującej sytuacją kryzysową lub funkcjonariuszy służb
 • W miejscu ewakuacji policz wszystkie dzieci i poinformuj osobę odpowiedzialną za kierowanie działaniami kryzysowymi
 • Poinformuj rodziców o miejscu odbioru dzieci i drodze dojazdu

Procedura postępowania na wypadek skażenia chemicznego i biologicznego szkoły

 • nie dotykać i nie wąchać podejrzanych przedmiotów, nie sprzątać proszku, nie ścierać cieczy,
 • aby zapobiec rozprzestrzenianiu się substancji, przykryć ją np. kocem,
 • pozamykać okna oraz drzwi i wyłączyć klimatyzację, nie dopuścić do przeciągów,
 • opuścić pomieszczenie, w którym wykryto/stwierdzono obecność podejrzanej substancji i nie wpuszczać do niego innych osób,
 • powiadomić administratora
 • zaalarmować wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły i ewakuować je w rejon ewakuacji, przemieszczając się pod wiatr oraz poprzecznie do kierunku wiatru
 • natychmiast po ogłoszeniu ewakuacji powiadomić odpowiednie służby
 • jeśli miał miejsce kontakt z substancją, należy: umyć dokładnie ręce wodą i mydłem; zdjąć ubranie, które miało kontakt z podejrzaną substancją i włożyć do plastikowego worka,
 • po kontakcie z substancją nie wolno: jeść, pić, palić do czasu uzyskania zgody odpowiednich służb
 • w obiekcie – budynku, do którego nastąpiła ewakuacja zamknąć i uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, wyłączyć klimatyzację,
 • sporządzić listę osób, które miały kontakt z podejrzaną substancją albo znalazły się w odległości ok. 5 m od niej. Listę przekazać policji.
 • w miarę możliwości gromadzić podręczne środki ratownicze i odtrutki
 • przygotować wilgotne tampony do ochrony dróg oddechowych, na wypadek przeniknięcia środków biologicznego lub chemicznych do wnętrza pomieszczeń
 • powstrzymać się od picia, spożywania posiłków, palenia oraz prac wymagających dużego wysiłku
 • oczekiwać na pojawienie się odpowiednich służb i postępować zgodnie z otrzymanymi od nich wytycznymi.

Postępowanie na wypadek zagrożeń wewnętrznych

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia agresywnych zachowań na terenie szkoły oraz zjawiska tzw. Fali

Sposób postępowania

 • bezzwłocznie podejmij działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska
 • Powiadom pielęgniarkę szkolną (jeśli taka jest w szkole), pedagoga/psychologa i dyrektora szkoły.
 • powiadom wychowawcę/ów oraz rodziców (opiekunów prawnych) agresora i ofiary.
 • W przypadku zagrożenia życia wezwij karetkę pogotowia, nawet bez uzyskania zgody rodziców (opiekunów prawnych).
 • Opiekę nad uczniem podczas udzielania pomocy medycznej, ale bez możliwości udzielenia zgody na operację, sprawuje osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 • Decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmują rodzice (opiekunowie prawni) poszkodowanego.
 • Pedagog szkolny i wychowawcy klas przeprowadzają rozmowy z rodzicami (opiekunami prawnymi) obydwu stron oraz ze sprawcą i ofiarą. Z rozmów sporządzają notatkę.
 • W poważnych przypadkach np. uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego powiadamiana jest policja oraz rodzice/opiekunowie prawni ofiary
 • W przypadku wszczynania kolejnych aktów przez agresora, z widocznymi skutkami pobicia - szkoła kieruje sprawę na policję, od postępowania której zależą dalsze losy sprawcy przemocy. Wobec agresora stosuje się konsekwencje przewidziane w regulaminie szkoły.
 • Czynnościami realizowanymi w trakcie procedury kieruje dyrektor placówki lub osoba przez niego wyznaczona.

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia w placówce substancji psychoaktywnych

Sposób postępowania

W przypadku znalezienia podejrzanej substancji odurzającej na terenie szkoły, należy:

 1. Zachować szczególne środki ostrożności.
 2. Zabezpieczyć substancję przed dostępem do niej uczniów oraz ew. jej zniszczeniem.
 3. Powiadomić dyrektora szkoły, który powiadamia Policję.
 4. Ustalić, (jeżeli to możliwe), do kogo znaleziona substancja należy.
 5. Przekazać Policji zabezpieczoną substancję oraz informację o zaistniałej sytuacji.
 6. Przeprowadzić zajęcia warsztatowe z uczniami na temat zaistniałej sytuacji.
 7. Opracować i prowadzić projekty edukacyjne dot. w/w problematyki.

W przypadku podejrzenia ucznia o posiadaniu środków odurzających, należy:

 1. Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie.
 2. Powiadomić pedagoga szkolnego.
 3. Powiadomić dyrektora szkoły, dyrektor powiadamia Policję.
 4. Zażądać od ucznia w obecności innej osoby/pedagoga przekazania posiadanej substancji.
 5. Zażądać od ucznia pokazania zawartości plecaka oraz zawartość kieszeni.
 6. Powiadomić rodziców/prawnych opiekunów ucznia.
 7. Poinformować rodziców o obowiązujących procedurach w szkole/placówce.
 8. Przeprowadzić z uczniem w obecności rodziców o złamaniu obowiązującego prawa szkolnego.
 9. Podjąć wraz z rodzicami i policją działania profilaktyczne w zakresie posiadania i rozprowadzania środkówodurzających.

Sposób postępowania po rozpoznaniu stanu po zażyciu środków psychoaktywnych:

 1. Podjąć niezbędne i konieczne sposoby działania.
 2. Powiadomić wychowawcę klasy ucznia.
 3. Odizolować ucznia od pozostałych uczniów w klasie.
 4. Powiadomić pedagoga/psychologa szkolnego.
 5. Przekazać ucznia pod opiekę pielęgniarki/pedagoga szkolnego.
 6. Powiadomić dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 7. Powiadomić rodziców ucznia z prośbą o przybycie do szkoły/placówki.
 8. Zaopiekować się swoim zespołem klasowym.
 9. Wyciszyć uczniów i nie wdawać się w negatywne oceny.
 10. Poinformować rodziców o obowiązującej w szkole procedurze postępowania.
 11. Przeprowadzić rozmowę z rodzicami wskazując argumenty dla zagrożenia zdrowia.
 12. Opracować i wdrożyć projekt edukacyjny dot. w/w problematyki.
 13. Zobowiązać rodziców do pomocy dziecku w odstąpieniu odurzania się.
 14. Opracować program profilaktyczny pracy z dzieckiem.
 15. Wdrożyć program profilaktyczny. Monitorować i ewaluować efekty
 16. Powiadomić właściwe instytucje zajmujące się zdrowiem ucznia.

Sposób postępowania w sytuacji odmowy współpracy przez rodziców:

 1. Szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub Policję.
 2. Powiadomione instytucje wdrażają obowiązujące procedury postępowania.
 3. Szkoła współpracuje z instytucjami w zakresie pomocy i wsparcia ucznia.
 4. Szkoła udziela informacji i przekazuje dotychczasowe sposoby postępowania z uczniem.
 5. Szkoła współpracuje z Ośrodkiem Wychowawczym w którym umieszczono ucznia.
 6. Szkoła monitoruje ucznia do czasu osiągnięcia przez niego pełnoletniości.

Obowiązki pracowników:

 1. Zapoznaj się z rodzajami i wyglądem środków odurzających.
 2. Zapoznaj się z symptomami wskazującymi na odurzenie narkotykiem.
 3. Zapoznaj się z symptomami nadużycia alkoholu.
 4. Zapoznaj się z symptomami zachowania dealerów środków odurzających.
 5. Prowadź regularne zajęcia z zakresu zagrożenia zdrowia środkami niebezpiecznymi.
 6. Prowadź systematyczne zajęcia z zakresu stosowania obowiązującego w szkole Prawa.
 7. Realizuj projekty edukacyjne z uczniami o współczesnych zagrożeniach.
 8. Prowadź cykliczne szkolenia dla rodziców o zagrożeniach zdrowia dzieci.
 9. Prowadź ciągłą obserwację uczniów w kontekście ich zdrowia i bezpieczeństwa.
 10. Poznaj nazwy instytucji pomocowych zajmujących się uzależnieniami.
 11. Zapoznawaj się na bieżąco z przepisami obowiązującego Prawa w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

Procedura postępowania na wypadek kradzieży lub wymuszenia pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych.

Sposób postępowania

 • bezzwłocznie podejmij działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska
 • Powiadom dyrektora szkoły.
 • Przekaż sprawcę czynu (o ile jest znany i przebywa na terenie szkoły) pod opiekę pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły.
 • Zabezpiecz dowody przestępstwa tj. przedmioty pochodzące z kradzieży lub wymuszenia i przekazuje je policji.
 • W obecności innej osoby, np. wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa, dyrektora lub innego pracownika szkoły - żąda aby uczeń przekazał mu skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni we własnej odzieży oraz innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą.
 • Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia. Może to zrobić tylko policja.
 • We współpracy z pedagogiem ustal okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia.
 • Dyrektor wzywa rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i przeprowadza rozmowę z uczniem w ich obecności, z której sporządza notatkę podpisaną przez rodziców.
 • Dyrektor szkoły niezwłocznie powiadamia policję w przypadku, gdy wartość kradzieży lub wymuszenia przekracza 25 proc. minimalnego wynagrodzenia lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana.
 • Gdy wartość kradzieży lub wymuszenia przedmiotu nie jest wysoka wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala dla ucznia karę określoną w Statucie Szkoły.
 • Sprawca podejmuje zadośćuczynienie poszkodowanemu w kradzieży.

Otrzymanie przez ucznia prawomocnego wyroku ukończenia postępowania karnego.

 • Dyrektor niezwłocznie, po otrzymaniu zawiadomienia z sądu o prawomocnym ukończeniu postępowania karnego wobec ucznia, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, przedstawia treść zawiadomienia.
 • Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów.
 • Dyrektor powiadamia o decyzji Rady Pedagogicznej rodziców.
 • Dyrektor, na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz opinii samorządu uczniowskiego, wydaje decyzję o skreśleniu ucznia.

Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zjawisk: pedofilia, pornografia, prostytucja

Sposób postępowania

 • Nie bagatelizuj żadnych sygnałów świadczących o możliwości wystąpienia zagrożenia
 • bezzwłocznie podejmij działania mające na celu powstrzymanie i niwelowanie tego zjawiska
 • powiadom dyrektora, pedagoga/psychologa
 • w przypadku otrzymania informacji o podejrzeniu możliwości lub wystąpieniu zjawiska natychmiast udaj się na wskazane miejsce w celu ustalenia czy zagrożenie w dalszym ciągu występuje;
 • w przypadku powzięcia informacji o pojawianiu się osób obcych, zaczepiających uczniów, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą placówkę policji;
 • dyrektor szkoły przekazuje pracownikom/nauczycielom informację o stwierdzonym zagrożeniu;
 • wychowawca klasy, pedagog szkolny podejmuje działania prewencyjne wśród uczniów w celu wskazania potencjalnego zagrożenia oraz wskazania możliwych form przekazania informacji o osobach, które mogą stwarzać zagrożenie;
 • w przypadku stwierdzenia, że uczeń był/jest ofiarą zdarzeń o charakterze seksualnym, bezzwłocznie powinni zostać powiadomieni rodzice ucznia oraz policja w celu przeprowadzenia czynności sprawdzających, które umożliwią ustalenie sprawcy przestępstwa;
 • w przypadku możliwości ustalenia sprawców z wykorzystaniem monitoringu wewnętrznego/zewnętrznego uprawniony pracownik dokonuje przeglądu i ustala potencjalnych sprawców;
 • wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza indywidualną rozmowę z uczniem i ustala przyczyny i okoliczności zdarzenia;
 • należy wezwać do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
 • wychowawca lub pedagog szkolny przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia ofiary/sprawcy na temat zdarzenia
 • W sytuacji kiedy rodzice odmawiają współpracy lub nie reagują na wezwanie do pojawienia się w szkole, gdy szkoła wykorzysta dostępne jej metody oddziaływań wychowawczych i nie przynoszą one spodziewanych efektów, a zachowanie ucznia wskazuje na znaczny stopień demoralizacji (np. uprawianie nierządu), dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich lub policję – Wydział ds. Nieletnich.
 • gdy zachowanie ucznia może świadczyć o popełnieniu przez niego przestępstwa (np. gwałtu), pedagog/psycholog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły po uprzednim powiadomieniu o zajściu rodziców/opiekunów ucznia, zawiadamia najbliższą jednostkę policji, która dalej postępuje zgodnie ze swoimi procedurami.
  Pedagog całe zdarzenie dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę.
  Jeżeli postępowanie świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat, a nie jest to udział w działalności grup przestępczych, czy popełnienie przestępstwa, to postępowanie nauczyciela powinno być określone przez wewnętrzny regulamin szkoły.
 • W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału w działalności grup przestępczych, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policji

Procedura postępowania – wypadek ucznia

Sposób postępowania

 • Udziel pierwszej pomocy medycznej poszkodowanemu
 • niezwłocznie zapewnij poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną,
 • nie dopuszczaj do zajęć lub przerwij je wyprowadzając uczniów z miejsca zagrożenia,
 • przekaż nadzór nad swoimi uczniami innemu nauczycielowi
 • powiadom niezwłocznie dyrektora szkoły, rodziców (opiekunów) poszkodowanego, pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, społecznego inspektora pracy,
 • powiadom organ prowadzący szkołę lub placówkę,
 • o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty.
 • O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
 • Zawiadomień dokonuje dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik szkoły. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć podając datę i godzinę powiadomienia rodziców / opiekunów prawnych ucznia o wypadku.
 • Przy lekkich przypadkach (brak wyraźnych obrażeń – np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi powiadamiający o zdarzeniu ustala z nim:
  • potrzebę wezwania pogotowia,
  • potrzebę wcześniejszego przyjścia rodzica,
  • godzinę odbioru dziecka ze szkoły w dniu zdarzenia
 • Informację o powyższych ustaleniach powiadamiający zamieszcza również w dzienniku zajęć.
 • W każdym trudniejszym przypadku (widoczne obrażenia, urazy, niepokojące objawy) dyrektor lub upoważniona osoba wzywa pogotowie ratunkowe.
 • W przypadku stwierdzenia przez lekarza potrzeby pobytu ucznia w szpitalu należy zapewnić uczniowi opiekę w drodze do szpitala.
 • Jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce wypadku pozostawia się nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania oględzin lub wykonania szkicu przez zespół powypadkowy.
 • Jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wyjścia, imprezy organizowanej poza terenem szkoły, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie.
 • Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych.
 • Jeżeli czynności związanych z zabezpieczeniem miejsca wypadku nie może wykonać dyrektor, wykonuje je upoważniony przez dyrektora pracownik szkoły lub placówki.
 • Powołanie zespołu powypadkowego
 • Dyrektor szkoły prowadzi rejestr wypadków.
 • Dyrektor wskazuje prawidłowe zachowania i odstępstwa od niniejszej procedury, informuje o wnioskach i podjętych działaniach profilaktycznych zmierzających do zapobiegania analogicznym wypadkom.

Procedura postępowania na wypadek popełnienia przez ucznia czynu karalnego

Sposób postępowania

 • Bezzwłocznie podejmij działania mające na celu powstrzymania lub niwelowanie zjawiska
 • będąc świadkiem/ zagrożenie - powiadom dyrektora szkoły,
 • Dyrektor szkoły - ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, w przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, należy przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
 • Pedagog/ wychowawca - powiadomienie rodziców ucznia,
 • Dyrektor szkoły - niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana,
 • zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

Procedura postępowania na wypadek ucznia będącego ofiarą czynu karalnego

Sposób postępowania

 • Bezzwłocznie podejmij działania mające na celu powstrzymania lub niwelowanie zjawiska
 • Udziel pierwszej pomocy, jeżeli ofiara doznała obrażeń
 • będąc świadkiem lub powziąwszy informację o zdarzeniu - powiadom dyrektora szkoły,
 • Dyrektor szkoły /pedagog- ustala okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia, w przypadku, gdy sprawca jest znany i przebywa na terenie szkoły, należy przekazać go dyrektorowi szkoły lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę,
 • Pedagog/ wychowawca - powiadomienie rodziców ucznia,
 • Dyrektor szkoły - niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, gdy sprawa jest poważna (np. rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub w przypadku, gdy nieletni sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość jest nieznana,
 • zabezpieczenie ewentualnych dowodów lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich Policji.

Postępowanie ze świadkami zdarzenia:

 • Nie pozostawiać uczniów bez opieki
 • Wyciszyć uczniów i nie wdawać się w negatywne oceny
 • Odizolować uczniów od miejsca zagrożenia
 • Zapewnić pomoc psychologa/pedagoga świadkom zdarzenia

Działania profilaktyczne

 • Podczas lekcji wychowawczych i EBD omawiać możliwość wystąpienia i sposób postępowania w sytuacji zagrożenia
 • Dać możliwość uczniowi swobodnego wypowiedzenia się o zaistniałej sytuacji w atmosferze zaufania i anonimowości (w przypadku otrzymania informacji od ucznia o sytuacji zagrożenia prowadzić działania mające na celu zrealizowanie jego potrzeb)
 • Dać możliwość uczniom współtworzenia reguł i zasad postępowania w placówce
 • Konsekwentnie przestrzegać reguł i zasad obowiązujących w placówce